Zorg

Hieronder vindt u alle informatie over hoe we de zorg bij Zorgkwartier Venray regelen. Echter om u goed te kunnen helpen en adviseren stellen we een persoonlijk gesprek/rondleiding bij Zorgkwartier Venray op prijs.

Zorgkwartier Venray zorgt voor een warme plek. Mede gecreëerd door ons team van betrokken medewerkers en vrijwilligers. Zorg & welzijn, zelfredzaamheid, eigen regie en een zinvolle invulling van de dag staan hoog in het vaandel bij Zorgkwartier Venray. Dit alles kunnen we natuurlijk niet alleen, dit doen we samen met diverse partners in de regio Venray.

Persoonlijk zorgleefplan

Samen met u, uw eigen huisarts of een huisarts van een van de Venrayse praktijken, als u van buiten Venray komt wonen, en uw familie stellen we een persoonlijk plan op waarin uw wensen en behoeften centraal staan.

Uw Zorgleefplan zoals we dit noemen, is gevormd binnen 6 weken nadat u bij ons komt wonen. Dit doe u samen met uw Eerste Verantwoordelijke Verzorgende of Verpleegkundige (EVV-er). Na die eerste zes weken zal uw Zorgleefplan iedere 6 maanden besproken worden en waar nodig worden bijgesteld als uw wensen of behoeften gewijzigd zijn. 

Naast dat we uw Zorgleefplan evalueren bespreken we ook uw medische situatie ieder half jaar met de huisarts of diens vertegenwoordiger en een betrokken Specialist Ouderengeneeskunde vanuit Proteion. 

Mocht het nodig zijn kunnen we de externe expertise inschakelen van bijvoorbeeld een geriatrisch fysiotherapeut, de ergotherapeut of een psycholoog. Hiervoor hebben we sterke samenwerkingsverbanden in de regio Venray en met Proteion.

Medicatie

Uw medicatie wordt bij ons verzorgd door apotheek Wieënhof. Mocht u nog niet zijn aangesloten bij apotheek de Wieënhof dan vragen we u om ten tijde van de verhuizing over te stappen. Wij kunnen daarbij ondersteunen. 

Zorgindicatie

Om bij Zorgkwartier Venray te kunnen komen wonen hebt u een geldende indicatie (ZZP 5 of 6) nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij vragen over het aanvragen van een indicatie of de inhoud van de diverse zorgprofielen verwijzen we u naar de website van het CIZ: ciz.nl.

De zorgprofielen die in aanmerkingen komen om bij Zorgkwartier Venray te komen wonen zijn:

 • Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (ZZP5)

 • Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (ZZP6)

Specifieke informatie over het aanvragen van een indicatie vindt op: https://www.ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-aanvraag-in-vier-stappen

Informatie over de zorgprofielen is te vinden op: https://www.ciz.nl/zorgprofessional/over-de-wlz/zorgprofielen

In-/exclusie criteria

Zijn er ook uitzonderingen of mensen die niet bij Zorgkwartier Venray kunnen wonen? Helaas is dat het geval. Er zijn enkele situatie waarin wij niet de juiste zorg aan iemand kunnen bieden.

Inclusiecriteria:

Bewoners met een WLZ indicatie ZZP 5 of 6, deze wordt omgezet in een VPT. Bij een hogere ZZP of sectorvreemde ZZP wordt dit per situatie individueel bekeken en overlegd met de Specialist Ouderengeneeskunde.

Exclusiecriteria:

 • Bewoners met zeer complexe verpleegtechnische handelingen waarvoor de benodigde deskundigheid niet in huis is;

 • Bewoners die intensief gerevalideerd moeten worden;

 • Bewoners met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem;

 • Bewoners met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem;

 • Bewoners met gedragsproblemen waardoor het sociale functioneren binnen de leefgroep wordt ontwricht en/of de bewoner een gevaar gaat vormen voor de veiligheid of gezondheid van zichzelf en/of anderen waartegen binnen de setting van de leefgroep onvoldoende bescherming kan worden geboden.

 • Bewoners bekend met dwaalgedrag/wegloopgevaar;

 • Bewoners met een Korsakovsyndroom;

 • Bewoners met een Rechterlijke Machtiging (RM) of inbewaringstelling (IBS).

 • Bewoners die 24/7 multidisciplinaire zorg nodig hebben zoals dit binnen een verpleeghuissetting geldt.

Mocht een bewoner gedurende zijn verblijf bij Zorgkwartier Venray aan een van de exclusiecriteria voldoen zal samen met de Specialist Ouderengeneeskunde en de Klantadviseur van de Strategische Samenwerkingspartner Proteion bekeken worden voor een passende plek.

Duofiets reserveren
Wil je onze duofiets reserveren? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.